Organizacja roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

  • rozpoczęcie roku szkolnego: 4 IX 2017 r.
  • zimowa przerwa świąteczna: 23 XII - 31 XII 2017 r.
  • ferie zimowe: 12 II - 25 II 2018 r.,
    (termin ferii zimowych w roku szkolnym 2018/19 - 14 I - 27 I 2019 r.)
  • wiosenna przerwa świąteczna: 29 III - 3 IV 2018 r.
  • zakończenie roku szkolnego: 22 VI 2018 r.

Szczegółowe kalendarium roku szkolnego 2017/ 2018

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie biorąc pod uwagę warunki lokalowe
i możliwości organizacyjne szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustalił dodatkowe dni wolne:

 1 VI 2018 r., 30 IV 2018 r.

W czasie dodatkowych dni wolnych szkoła będzie organizowała zajęcia wychowawczo opiekuńcze. Wychowawcy klas zostali zobowiązani do pisemnego poinformowania rodziców o możliwości udziału uczniów w zajęciach opiekuńczych.

Dyrektor szkoły
A. Kostro