Organizacja roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

  • rozpoczęcie roku szkolnego: 1 IX 2016 r.
  • zimowa przerwa świąteczna: 23 XII - 31 XII 2016 r.
  • ferie zimowe: 30 I - 12 II 2017 r.,
    (termin ferii zimowych w roku szkolnym 2017/18 - 12 II - 25 II 2018 r.)
  • wiosenna przerwa świąteczna: 13 IV - 18 IV 2017 r.
  • zakończenie roku szkolnego: 23 VI 2017 r.

Szczegółowe kalendarium roku szkolnego 2016/ 2017

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie biorąc pod uwagę warunki lokalowe
i możliwości organizacyjne szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustalił dodatkowe dni wolne:

31 X 2016, 2 V 2017, 16 VI 2017

W czasie dodatkowych dni wolnych szkoła będzie organizowała zajęcia wychowawczo opiekuńcze. Wychowawcy klas zostali zobowiązani do pisemnego poinformowania rodziców o możliwości udziału uczniów w zajęciach opiekuńczych.

Dyrektor szkoły
A. Kostro