PRZETARGI

PRZETARGI

Rozbudowa Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Rozbudowę Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie”.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 12.08.2016

ZMIANA ZAPISÓW SIWZ 12.08.2016

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA 12.08.2016

WYKAZ STALI GŁÓWNYCH ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH 12.08.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 09.08.2016

ZMIANA ZAPISÓW SIWZ 09.08.2016

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA 09.08.2016

RYS. ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ

RYS. ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ

ST PLATFORMA

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy

Zał. nr 2 - Oświadczenie art. 22 ust. 1 Pzp.

Zał. nr 3 - Oświadczenie art. 24 ust. 1 Pzp.

Zał. nr 4 - Wzór umowy.

Zał. nr 5 - Wykaz robót budowlanych.

Zał. nr 6 - Wykaz osób.

Zał. nr 7 - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Zał. nr 8 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / Informacja o tym,
że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

Zał. nr 9 - Przedmiar robót (dla celów poglądowo – informacyjnych):
- branża budowlana,
- branża elektryczna,
- branża sanitarna.

Zał. nr 10 - Dokumentacja projektowa:
- branża budowlana,
-
branża elektryczna,
- branża sanitarna.

Zał. nr 11 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR):
- branża budowlana,
- branża elektryczna,
branża sanitarna.