Informacja o projekcie

Informacja o projekcie


Projekt partnerski pn. „Szkoła Ćwiczeń w Gminie Jarocin” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.
Okres trwania projektu: od 1 stycznia 2021r. do 31 lipca 2022r. wspólnie przez następujące instytucje:

Gmina Jarocin (Partner Wiodący)
Euro Innowacje Sp. z o.o. (Partner)

Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Jarocinie (szkoła wiodąca tworząca szkołę ćwiczeń)

Instytucjami wspierającymi realizację Projektu są:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jarocinie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno - Artystyczny w Kaliszu

Numer projektu: POWR.02.10.00-00-3031/20
Całkowita wartość projektu: 1 347 541,82 zł
Kwota dofinansowania: 1 347 541,82 zł

Cel projektu:
Poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy poprzez przygotowanie, wspieranie i nadanie statusu szkoły ćwiczeń Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Jarocinie, dzięki realizacji kompleksowych i komplementarnych zadań: doposażenia pracowni przedmiotowych w szkole ćwiczeń (zad. 1), wzmocnienia kompetencji 34 nauczycieli szkoły ćwiczeń z zakresu metod i form pracy dydaktycznej (zad. 2) oraz doskonalenie zawodowe 50 dyrektorów i nauczycieli z 7 szkół współpracujących z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych uczniów (zad. 3) w terminie do 31.07.2022r.

Zadania zaplanowane w projekcie:

Doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt dydaktyczny i pomoce naukowe dla potrzeb funkcjonowania Szkoły Ćwiczeń.
W ramach zadania planuje się doposażyć osiem pracowni w sprzęt o wartości 380.985,52 zł:

matematyczna
TIK
biologiczna
chemiczno – fizyczna
geograficzna
jęz. angielskiego
jęz. niemieckiego
przyrodnicza

Wzmocnienie kompetencji kadr oraz wsparcie w zakresie przyjętych do realizacji form i metod pracy Szkoły Ćwiczeń
W ramach zadania proponuje się działania ukierunkowane na wzmocnienie kompetencji, w tym wiedzy, umiejętności i postaw dyrektorów i nauczycieli szkoły ćwiczeń w zakresie przyjętych do realizacji obszarów tematycznych oraz form i metod pracy szkoły ćwiczeń w obszarze dydaktycznym, wychowawczym, komunikacji i zwiększenia zasięgu oddziaływania szkoły ćwiczeń.

Prowadzenie działań zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami Szkół Wspieranych w wybranych formach i metodach pracy Szkoły Ćwiczeń
W ramach zadania proponuje się przeprowadzenie wsparcia przez nowopowstałą szkołę ćwiczeń dla siedmiu szkół wspieranych, które nie może być mniejsze niż 200h w ciągu trwania projektu. Wsparcie będzie prowadzone przez jeden rok szkolny, tj. co najmniej 10 miesięcy i polegać będzie na realizacji wybranych form i metod pracy szkoły ćwiczeń (lekcji pokazowych, warsztatów, seminariów, konsultacji indywidualnych, przygotowania materiałów warsztatów i metodycznych dla nauczycieli w czterech obszarach przedmiotowych:

Języki (język angielski, język niemiecki)
Matematyka
Przyroda (biologia, chemia, fizyka, geografia, przyroda)
ICT (informatyka)

Wskaźniki zaplanowane w projekcie:

 • 7 szkół korzystających z kompleksowego modelu wspierania pracy szkoły dzięki wsparciu EFS
 • 34 trenerów oraz członków kadry dydaktycznej, którzy w wyniku uczestnictwa w szkoleniach warsztatowych nabyli kompetencje z zakresu metod i form pracy dydaktycznej
 • Powstanie 1 szkoły ćwiczeń w celu przygotowania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • 34 osoby objętych szkoleniami i doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych
 • 8 podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
 • 8 doposażonych pracowni przedmiotowych w szkole ćwiczeń
 • 2 Dyrektorów szkoły ćwiczeń objętych wsparciem w ramach coachingu
 • 34 nauczycieli szkoły ćwiczeń objętych wsparciem w ramach zajęć warsztatowych
 • 8 opracowanych i zrecenzowanych wzorcowych materiałów szkoleniowych dla nauczycieli/studentów w zakresie innowacyjnych rozwiązań organizacyjno-dydaktycznych dla potrzeb rozwijania kompetencji kluczowych wśród uczniów
 • 7 szkół wspieranych, objętych oddziaływaniem utworzonej szkoły ćwiczeń, dla których opracowano diagnozę potrzeb
 • 10 Dyrektorów szkół wspieranych objętych wsparciem w ramach coachingu
 • 2 zorganizowane konferencje metodyczne
 • 40 nauczycieli szkół wspieranych objętych wsparciem w wybranych formach i metodach pracy Szkoły Ćwiczeń
 • 8 opracowanych materiałów dydaktycznych dla nauczycieli/studentów/opiekunów praktyk z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, TIK i języków obcych
 • 16 opracowanych filmów multimedialnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, TIK i języków obcych
 • 72 godziny przeprowadzonych spotkań moderowanych sieci współpracy dla kadry pedagogicznej szkół ćwiczeń w zakresie przedmiotów kształcenia ogólnego matematyczno-przyrodniczych, TIK i języków obcych
 • 48 godzin przeprowadzonych warsztatów metodycznych dla kadry pedagogicznej szkół ćwiczeń w zakresie przedmiotów kształcenia ogólnego matematyczno-przyrodniczych, TIK i języków obcych
 • 32 opracowane scenariusze lekcji pokazowych z przedmiotów kształcenia ogólnego, matematyczno-przyrodniczych, TIK i języków obcych
 • 64 godziny przeprowadzonych lekcji pokazowych z przedmiotów kształcenia ogólnego matematyczno-przyrodniczych, TIK i języków obcych
 • 1 raport z ewaluacji szkoły ćwiczeń