Oferta szkoły

OFERTA SZKOŁY SP4

Oferta szkoły


          Kiedy mówimy "szkoła", widzimy dzieci i młodzież, które w kontakcie z dorosłymi uczą się funkcjonowania w społeczeństwie. Często tutaj dowiadują się, co wolno, a czego nie, co jest akceptowane społecznie, a co – niemile widziane. Wychowanie odbywa się w pośredniej relacji – poprzez obserwację i doświadczenie. Każde dziecko jest bowiem indywidualnością, ma inne cechy, inne wady, zalety, inną odporność i wrażliwość. Nad tym stanem czuwa pedagog szkolny.

Kadra pedagogiczna sięga do nowoczesnych metod nauczania.
Już od lat stosujemy innowacje. Pamiętając, że o "drodze dowiem się więcej, idąc nią, niż studiując wszelkie możliwe mapy", nie tylko uczymy, ale pozwalamy także uczyć się naszym uczniom. Szanujemy ich wysiłek, nawet jeśli nie prowadzi do celu, który im wyznaczyliśmy.

Realizujemy programy nauczania: MEN, autorskie, lekcje twórczości, integracji europejskiej, edukacji regionalnej, ścieżki prozdrowotnej, regionalnej, wychowania komunikacyjnego, wychowania do życia w rodzinie. Inne programy realizowane w szkole to "Szkoła bez przemocy".

Wyprowadzamy nauczanie poza mury szkoły
– do teatrów, muzeów, kin, zakładów pracy itp.

Zachęcamy do korzystania z nowinek technologiczno – informatycznych

Stosujemy ocenę wspierającą ich rozwój.
Pokazujemy, jak wiele już potrafią, ale także, jak wiele jeszcze przed nimi wyzwań. Naszym głównym zadaniem jest przekazywanie im jak najbogatszej wiedzy przedmiotowej i wspieranie ich wysiłku w trudnym budowaniu własnej osobowości. Pragniemy, aby nasz uczeń był dobrym i szczęśliwym człowiekiem, jak najlepiej rozumiejącym otaczającą go, skomplikowaną rzeczywistość.       

Szkoła proponuje uczniom różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

  • surdopedagogika
  • tyflopedagogika
  • socjoterapia
  • oligofrenopedagogika

Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje w kołach zainteresowań na zajęciach:

  • sportowych, wokalnych, informatycznych, polonistycznych, matematycznych, plastycznych, językowych, teatralnych i historycznych

Szkoła zapewnia korekcję wad postawy na zajęciach:

  • gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjno – korekcyjnej oraz organizuje naukę pływania.

Uczniowie mogą korzystać z bazy sportowo – rekreacyjnej:

  • dwóch sal gimnastycznych
  • boisk

Działa też świetlica szkolna pełniąca funkcję wychowawczo – opiekuńczą.

W szkole działa stołówka, w której wydawane są obiady dla chętnych uczniów naszej szkoły.

          Wszystkie wymienione wyżej czynniki zmierzają do tego, aby tutaj, w tej szkole, uczeń czuł się dobrze. Czuł się gospodarzem, a nie gościem, który przyszedł tylko na chwilę. Nie zapominajmy więc, że propagowanie norm i zasad współżycia społecznego odbywa się przede wszystkim w trakcie obserwacji, jaką uczniowie prowadzą wobec dorosłych i nauczycieli. Nasza szkoła jest przyjazną, uczącą wrażliwości, rozwijającą umysły i sprawność fizyczną uczniów, nowoczesną placówką oświatową.