PROJEKT BEZPIECZNA +

Poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią – to główny cel programu „BEZPIECZNA+”

Program „Bezpieczna+” będzie realizowany w latach 2015-2018. Celem „Bezpiecznej+” jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią.
Realizowane w ramach programu działania będą obejmowały następujące obszary:

  • bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,
  • kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły,
  • poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach,
  • tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Przystępując do projektu „Bezpieczna+” szkoła skupiła się na zadaniu:
aktywizowanie uczniów w celu zwiększenia otwartości uczniów na współpracę z otoczeniem z pełnym zapewnieniem bezpieczeństwa

Zakładane cele realizacji zadania:
1. Aktywizowanie uczniów w celu współpracy ze środowiskiem poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, artystycznych, sportowych i kulturalnych.
2. Kształtowanie umiejętności poprawnego komunikowania się
3. Stworzenie jasnych reguł współpracy między uczniami
4. Zapewnienie pomocy i wsparcia nauczyciela
5. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w czasie zajęć
6. Eliminowanie niepożądanych zachowań wobec drugiej osoby oraz nauka funkcjonowania w akceptowanych formach zachowań
7. Poznawanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, budzenie pasji, rozwijanie zainteresowań
8. Dostarczanie silnych wrażeń odwołujących się do zainteresowań dzieci, dostosowanych do jego możliwości rozwojowych

Sposoby realizacji zadania:
1. Udział w zajęciach proponowanych przez szkołę zgodnych z oczekiwaniami uczniów.
2. Organizowanie wystaw dla najbliższego otoczenia
3. Organizowanie występów (teatr, taniec, ruch) dla lokalnego środowiska
4. Udział w zajęciach organizowanych w ramach współpracy z organizacją harcerską